Přejít k obsahu

Teambuilding a adrenalin

Podmínky ochrany osobních údajů

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) – dále „GDPR“ nebo „Nařízení“.

Jako náš zákazník, návštěvník webu bungee.cz nebo příjemce novinek, nám svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení, určujeme, jakým způsobem jsou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají. Proto jsme správcem.

 1. Kdo jsme?

  Jsme společnost K.I. Bungee Jump (Karel Malimánek) se sídlem Nad Chvátalkou 263, Sulice - Nechánice, PSČ:251 68 IČ: 45780064 DIČ: CZ45780064 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 133865, provozující zážitkový portál bungee.cz

 2. Prohlášení

  Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • Zpracováváme a budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  Poskytování služeb a plnění smlouvy

  Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání poukazu na skok, k rezervaci skoku).

  Vedení účetnictví – zákonná povinnost

  Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje uvedené na faktuře) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  Fotografie a video záznamy ze Vašeho skoku

  V průběhu „konzumace“ zážitků pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam, přičemž tyto materiály používáme v rámci zveřejnění na webových stránkách, sociálních sítích, případně v našich propagačních materiálech. K tomuto nám udělujete výslovný souhlas.

  Lhůty zpracování

  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 4. Cookies

  Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, aktuální verzi vašeho prohlížeče a operačního systému, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

  Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

  Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

  Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná a aktuálně známá technická a organizační zabezpečení s využitím moderních technologií tak, abychom ochránili vaše osobní údaje proti zneužití, poškozeni nebo zničení, tak jako by byli naše vlastní. Se stejnou péčí se staráme o zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k osobním mají pouze námi pověřené osoby. Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

 6. Předání osobních údajů třetím osobám

  Většinu ostatních operací s vašimi údaji provádíme sami, ale někdy potřebujeme využít pomoci třetích stran.

  Dbáme na to, aby naši dodavatelé zacházeli s osobními údaji se stejnou péčí jako my sami a splňovali zákonné normy v souvislosti s ochranou osobních údajů.

  Společnost provzující náš web bungee.cz je eSports.cz, s.r.o. Jeřabinová 836/30 Plzeň 326 00 IČ: 26340933 DIČ: CZ 26340933 Obch. rejstřík: Oddíl C, vložka 14094, Krajský soud Plzeň. Tato společnost pro nás vaše osobní údaje zabezpečuje a uchovává. Má tedy k údajům také přístup v rozsahu nezbytném pro zajištění funkcionality objednávek skoků a poukazů na našem webu.

  Smluvní partneři

  V některých případech Vaše kontaktní údaje v minimální míře poskytujeme jednotlivým konkrétním smluvním partnerům a dodavatelům zážitků, aby vás mohli v případě potřeby snáze kontaktovat a připravit pro vás co možná nejlepší zážitek.

  Podpůrné činnosti

  Pro zajištění některých konkrétních podpůrných činností, využíváme služeb a aplikací specializovaných dodavatelů a zpracovatelů. Vybíráme pečlivě mezi zpracovateli, kteří jsou v souladu s GDPR.

  Těmito zpracovateli ve smyslu GDPR je Česká pošta a poskytovatelé využívající služby Cookies.

  V případě, že se rozhodneme v budoucnu využívat další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, budeme při jejich výběru klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 7. Předávání dat mimo Evropskou unii

  Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@bungee.cz. Na zajištění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu. Dle GDPR na to máme maximálně 1 měsíc, ale budeme se snažit být rychlejší. Vždy vás o provedených úkonech budeme informovat e-mailem.

  Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. v takových případech vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. A nebo zcela odmítnout žádosti vyhovět. Věříme, že k tomu nebude docházet.

  Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

  Právo na přístup ke svým osobním údajům

  Na základně vašeho vyzvání vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

  Právo na opravu osobních údajů

  Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo požadovat změnu, opravu či doplnění vašich osobních údajů.

  Právo vznést námitku proti zpracování

  Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, můžete využít tohoto práva. V tom případě bez odkladu omezíme zpracování do doby vyřešení vaší námitky. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

  Právo na výmaz (být zapomenut)

  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. v takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.

  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. v tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem.

  Právo na přenositelnost informací

  Dle čl. 20 GDPR máte rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

  Odvolání souhlasu

  Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím e-mailu.

  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  Jste-li náš zákazník, občasné e-maily s novinkami či službami vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Odběr našich e-mailů můžete ukončit zasláním žádosti na email info@bungee.cz.

  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Velmi bychom ocenili, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 9. Závěrem

  Odesláním objednávky nebo rezervace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.